کابینت استیل صنعتی

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول100

کد محصول : PR41
47,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول100:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول90

کد محصول : PR40
44,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول90:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول80

کد محصول : PR39
41,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول80:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول70

کد محصول : PR38
40,000,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول70:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول60

کد محصول : PR37
37,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول60:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت زمینی با درب تمام استیل طول50

کد محصول : PR36
31,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت زمینی با درب تمام استیل طول50:1. جنس بدنه خارجی کابینت زمینی با درب تمام استیل (Floor Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت زمینی با درب تمام استیل ( داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت ) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خش ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری آبچکان با درب تمام استیل طول120

کد محصول : PR34
28,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری آبچکان با درب  تمام استیل طول120:1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری آبچکان با درب تمام استیل(Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جن..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری آبچکان با درب تمام استیل طول100

کد محصول : PR33
26,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری آبچکان با درب تمام استیل طول100:1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری آبچکان با درب تمام استیل (Wall Cabinet)  تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از ج..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل100

کد محصول : PR32
25,000,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب تمام استیل100 :1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل طول90

کد محصول : PR31
23,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب تمام استیل طول90 :1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل طول80

کد محصول : PR30
22,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب  تمام استیل طول80:1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد3. دارای رویه از جنس استلس..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل طول75

کد محصول : PR29
21,500,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب  تمام استیل طول75:1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جنس استلس استیل ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل طول60

کد محصول : PR28
20,000,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب تمام استیل طول60 :1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جنس استلس استیل ..

تحویل تا 10 روز کاری

کابینت دیواری با درب تمام استیل طول50

کد محصول : PR27
19,000,000ریال

مشخصات فنی کابینت دیواری با درب تمام استیل طول50 :1. جنس بدنه خارجی کابینت دیواری با درب تمام استیل (Wall Cabinet) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2. جنس بدنه داخلی کابینت دیواری با درب تمام استیل (داخل درب ها، طبقات، پهلوها، پشت) تمام از استنلس استیل ۳۰۴ خش دار 3. دارای رویه از جنس استلس استیل ۳۰۴ خ..

تحویل تا 10 روز کاری

شلف دیواری تمام استیل تقویت شده 1 متری

کد محصول : PR35
10,500,000ریال

مشخصات فنی شلف دیواری تمام استیل تقویت شده 1 متری:1- جنس شلف دیواری تمام استیل تقویت شده (Shelf Stanless Steel) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران تماماً از ورق استنلس استیل ۳۰۴ خش دار می باشد2- جنس نگه دارنده شلف از استنلس استیل 304 می باشد3- ساخت کشور ایران4- شلف دیواری تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران با طراحی و ساخت بوسیله پیشرفته ترین و به رو..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)