جستجو

ناموجود

باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC259
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8. ..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC260
30,500,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8...

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 300 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC271
33,000,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت استیل 300 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8. ..

ناموجود

باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC258
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC257
28,600,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تار..

ناموجود

باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 300 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC270
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 300 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاری..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 300 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC269
31,000,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل ثابت گالوانیزه 300 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تار..

ناموجود

باسکول MDS13000مدل دیواری استیل 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC267
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل دیواری استیل 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل دیواری استیل 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC268
30,500,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل دیواری استیل 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ..

ناموجود

باسکول MDS13000مدل دیواری گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC265
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل دیواری گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تا..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل دیواری گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC266
28,750,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل دیواری گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و ت..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل متحرک استیل 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC263
31,800,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل متحرک استیل 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8...

ناموجود

باسکول MDS13000مدل متحرک استیل 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC264
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل متحرک استیل 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تاریخ8..

تحویل تا 10 روز کاری

باسکول MDS13000مدل متحرک گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ

کد محصول : MC261
30,800,000ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل متحرک گالوانیزه 200 کیلوگرمی با چرخ:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تار..

ناموجود

باسکول MDS13000مدل متحرک گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری

کد محصول : MC262
0ریال

مشخصات فنی باسکول MDS13000مدل متحرک گالوانیزه 200 کیلوگرمی با گاری:1. دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن2. دارای 10 حافظه برای ثبت قیمت کالاها3. امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش4. امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیشتر از ظرفیت دستگاه)5. امکان شمارش قطعات هم وزن6. صفر کننده خودکار (Auto zero tracking)7. نمایش ساعت و تا..

نمایش 1 تا 15 از 71 (5 صفحه)